Úplné pravidlá facebookových a instagramových súťaží

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel facebookových a instagramových súťaží na Facebook stránke DIVINO, ktorá je umiestnená na adrese https://www.facebook.com/DivinoAgency/ alebo Instagram stránke DIVINO , ktorá je umiestnená na adrese https://www.instagram.com/divino_agency/ prípadne na ktoromkoľvek instagramovom alebo facebokovom účte spravovanom spoločnosťou DIVINO s.r.o. (ďalej len „súťaž“ alebo „súťaže“). Tieto úplné pravidlá súťaží (inde len „úplné pravidlá súťaže“, „pravidlá súťaže“ alebo „pravidlá“) sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá facebookových a instagramových súťaží.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaží

1.1 Usporiadateľom a organizátorom súťaží je spoločnosť DIVINO s. r. o., so sídlom Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 492 542, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78258/B (ďalej len „organizátor “).

2. Miesto a doba konania súťaží

2.1  Súťaže prebiehajú len na území Slovenskej republiky.

2.2  Súťaže budú prebiehať počas roka 2022. Pri vyhlásení každej súťaže, budú účastníci súťaže upovedomení o konkrétnej dobe konania súťaže (inde len „doba konania súťaže“).

2.3 Organizátor si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia (napr. z technických dôvodov, z dôvodu veľkého alebo malého záujmu o účasť v súťaži a pod. bez obmedzenia) bez poskytnutia akejkoľvek náhrady predĺžiť, skrátiť a/alebo inak upraviť dobu konania súťaže. Organizátor nie je povinný uviesť dôvod predĺženia, skrátenia a/alebo inej úpravy doby konania súťaže. Organizátor nie je povinný v súvislosti s predĺžením, skrátením a/alebo inou úpravou doby konania súťaže poskytnúť akúkoľvek náhradu. Rozhodnutie organizátora o predĺžení, skrátení a/alebo inej úprave doby konania súťaže je konečné. Na účinnosť rozhodnutia organizátora o predĺžení, skrátení a/alebo inej úprave doby konania súťaže sa vzťahuje ustanovenie bodu 11.7 týchto pravidiel.

3. Podmienky pre účasť v súťaži

3.1 Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým pobytom a korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky.

3.2 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa súťažiacim a/alebo výhercom v súťaži stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, táto osoba bude zo súťaže vylúčená, na akúkoľvek výhru v súťaži nemá nárok a prípadná výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa na účely súťaže a jej pravidiel považujú osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Zapojenie sa do súťaže

4.1 Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre účasť v súťaži podľa článku 3. týchto pravidiel, sa do súťaže môže zapojiť tak, že v určenom termíne splní súťažný úkon uvedený na Facebook stránke DIVINO, ktorá je umiestnená na adrese https://www.facebook.com/DivinoAgency/ alebo Instagram stránke, ktorá je umiestnená na adrese https://www.instagram.com/ divino_agency/ prípadne uvedený na ktoromkoľvek instagramovom a facebookobom účte spravovanom organizátorom (ďalej len „súťažný úkon“ alebo „úkon“). Termín splnenia ako aj prípadné ďalšie podmienky účasti v súťaži budú vždy uvedené spolu so zverejnením súťažného úkonu.

4.2 Účasť v súťaži vznikne osobe podľa bodu 4.1 týchto pravidiel, ktorá uskutoční súťažný úkon v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel. Okamihom uskutočnenia súťažného úkonu v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel sa osoba podľa predchádzajúcej vety stáva účastníkom súťaže (inde len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4.3 Pred uskutočnením súťažného úkonu je každý povinný riadne a v plnom rozsahu sa oboznámiť s úplnými pravidlami súťaže (vrátane informácií o spracúvaní osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby a súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa článku 9. týchto pravidiel), ktoré sú v elektronickej forme dostupné na webe Divino – www.divino.sk a na uskutočnenie súťažného úkonu je oprávnený len v prípade, že v plnom rozsahu spĺňa úplné pravidlá súťaže a nimi určené podmienky a požiadavky (napr. na vek a pod.), s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4.4 Uskutočnením súťažného úkonu každý potvrdzuje, že sa riadne a v plnom rozsahu oboznámil s úplnými pravidlami súťaže (vrátane informácií o spracúvaní osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby a súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa článku9. týchto pravidiel), že s nimi v plnom rozsahu súhlasí a spĺňa ich a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

4.5 Ak pri vyhlásení súťaže nie je uvedené inak, nemožno sa do súťaže zapojiť opakovane (napr. na základe uskutočnenia druhého a/alebo ďalších súťažných úkonov). Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len jeden krát – uskutočnením súťažného úkonu v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel. Opakované zapojenie sa do súťaže (napr. opakované zapojenie sa do súťaže tou istou osobou, opakované zapojenie sa do súťaže tou istou osobou vystupujúcou pod viacerými Facebook/Instagram profilmi a pod.), ako aj akýkoľvek pokus oň, môžu byť považované za porušenie týchto pravidiel s príslušnými následkami (o.i. napr. možnosť vylúčenia zo súťaže).

4.6 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom v súťaži (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže, konaním v rozpore s právnymi predpismi a/ alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

4.7 Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými osobami. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie. Rozhodnutia organizátora sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať.

4.8 Účasť v súťaži je dobrovoľná. Je na každého slobodnom rozhodnutí, či sa do súťaže zapojí alebo nie.

5. Súťažný úkon

5.1  Súťažný úkon musí byť uskutočnený osobne samotným súťažiacim.

5.2  Ak má súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť povahu tvorivej činnosti a/alebo povahu výsledku, výstupu a/alebo akéhokoľvek záznamu tvorivej činnosti (napr. text, fotografia), tento súťažný úkon a/alebo každá takáto jeho zložka a/alebo časť musí byť prejavom a/alebo výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej činnosti súťažiaceho, ktorý daný súťažný úkon uskutočňuje, a/alebo tento súťažiaci musí k danému súťažnému úkonu a/ alebo ku každej takejto jeho zložke a/alebo časti disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie všetkých práv a súhlasov podľa týchto pravidiel.

5.3 Za oprávnenie na nakladanie a dispozíciu so všetkými údajmi a skutočnosťami uvedenými a/alebo inak poskytnutými v rámci súťažného úkonu v rozsahu a za podmienok podľa týchto pravidiel zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá súťažný úkon uskutočnila.

5.4 Súťažný úkon ako ani akákoľvek jeho zložka a/alebo časť, nesmie porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov, dokumentov upravujúcich používanie sociálnej siete Facebook alebo Instagram, práv a/alebo právom chránených záujmov organizátora a/alebo tretích osôb, nesmie akokoľvek ohrozovať alebo poškodzovať dobrú povesť organizátora a/alebo jeho produktov a/alebo služieb, nesmie zachytávať, popisovať, odkazovať a/alebo navádzať na činnosti akokoľvek nebezpečné, ohrozujúce život a/alebo zdravie, nesmie akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, obsahovať náboženský alebo politický podtext, vulgárny, rasistický, násilný alebo iný všeobecne neprijateľný obsah, akékoľvek prvky pornografie ani akékoľvek iné prvky ohrozujúce mravnosť, akýkoľvek obsah propagujúci alebo inak znázorňujúci akékoľvek omamné a/alebo psychotropné látky, nesmie vyobrazovať, uvádzať či inak obsahovať odkaz a/alebo inú referenciu na osoby, produkty a/ alebo služby v konkurenčnom postavení k organizátorovi a/alebo jeho produktom a/alebo službám, nesmie obsahovať nekalosúťažné diela ani diela akokoľvek porušujúce práva duševného vlastníctva a musí byť v súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi.

5.5 Organizátor si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady do súťaže nezaradiť a/alebo zo súťaže vyradiť kohokoľvek, koho súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť:
a) čo i len okrajovo alebo čiastočne nespĺňa podmienky stanovené týmito pravidlami; alebo
b) bola do súťaže odoslaná osobou nespĺňajúcou podmienky pre účasť v súťaži; alebo
c) by mohla ohroziť alebo porušiť organizátorovi uložené zákonné, právne alebo zmluvné povinnosti; alebo
d) jeho alebo jej (resp. ich) šírenie by mohlo byť v rozpore so záujmami organizátora, právnymi predpismi, dokumentom upravujúcim používanie sociálnej siete Facebook alebo Instagram, právami a/alebo oprávnenými záujmami akejkoľvek tretej osoby a/alebo organizátorovi uloženými zákonnými, právnymi a/alebo zmluvnými povinnosťami; alebo
e) by mohla poškodiť dobré meno a/alebo povesť organizátora a/alebo jeho produktov alebo služieb; alebo
f) má povahu prejavu, záznamu, výstupu a/alebo výsledku, právami ku ktorému disponuje osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s jeho alebo jej (resp. ich) použitím v rozsahu, spôsobmi a za podmienok podľa týchto pravidiel.

Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek zdôvodňovať. Organizátor je oprávnený, nie však povinný, súťažný úkon a/alebo akúkoľvek jeho zložku a/alebo časť uverejniť a/alebo inak použiť za podmienok podľa týchto pravidiel.

5.6 Súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia) môže byť uverejnená na Facebook stránke DIVINO, inde aj „Facebook stránka“), ktorá je umiestnená na adrese https://www.facebook.com/DivinoAgency/ alebo Instagram stránke, ktorá je umiestnená na adrese https://www.instagram.com/divino_agency/ prípadne na ktoromkoľvek instagramovom a facebookovom účte spravovanom organizátorom, a to aj spolu s verejne dostupnými údajmi o Facebook profile/Instagram účte osoby, ktorá daný súťažný úkon uskutočnila, a spolu s údajom o termíne, kedy bol daný súťažný úkon uskutočnený. Organizátor si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady na Facebook stránke/Instagram účte nezverejniť a/alebo z Facebook stránky/Instagram účtu odstrániť súťažný úkon a/alebo akúkoľvek jeho zložku a/alebo časť, ďalšie skutočnosti, ako aj akýkoľvek ďalší obsah, ktoré, akékoľvek zložky a/alebo časti ktorých čo i len okrajovo alebo čiastočne nespĺňajú podmienky týchto pravidiel, najmä porušujú a/alebo nie sú v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami podľa bodov 5.1 až 5.5 týchto pravidiel. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek zdôvodňovať. Súťažiaci je so skutočnosťami podľa tohto bodu pravidiel v plnom rozsahu oboznámený a uskutočnením súťažného úkonu s nimi vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas.

6. Výhra v súťaži

6.1 Výhry v súťaži budú vždy uverejnené spolu s vyhlásením konkrétnej súťaže (inde len „výhra v súťaži“ alebo „výhra“).

6.2 Výhra nezahŕňa žiadne ďalšie plnenia než plnenia, ktoré budú výslovne vedené ako výhra v konkrétnej vyhlásenej súťaži, ako ani náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré súťažiaci vynaloží v súvislosti s uplatnením, odovzdaním, prevzatím a/alebo čerpaním výhry. Tieto náklady znáša v plnom rozsahu súťažiaci.

6.3 Vyobrazenie výhry na akýchkoľvek reklamných, propagačných a/alebo iných komunikačných materiáloch k súťaži je ilustratívne a skutočná výhra sa od neho môže líšiť.

7. Princíp súťaže

7.1 Uskutočnením súťažného úkonu v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel je tento súťažný úkon, a teda súťažiaci, ktorý tento súťažný úkon uskutočnil, zaradený do súťaže.

7.2  Výherca súťaže bude určený spôsobom, ktorý bude oznámený pri vyhlásení súťaže.

7.3  Určenie výhercu podľa bodu 7.2 zabezpečí organizátor, a to tak, aby sa konalo v lehote

uvedenej pri vyhlásení súťaž. Ak by pri vyhlásení súťaže lehota uvedená nebola, organizátor zabezpečí určenie výhercu najneskôr do 7 (slovom siedmich) pracovných dní po skončení doby konania súťaže (pozri bod 2.2 týchto pravidiel).

7.4 Určenie výhercu podľa bodu 7.2 sa uskutoční spomedzi všetkých súťažných úkonov, ktoré boli uskutočnené v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel. Výherca teda bude určený spomedzi všetkých súťažných úkonov, ktoré boli uskutočnené v súlade s bodom 4.1 týchto pravidiel počas celej doby konania konkrétnej súťaže.

7.5 Ak pri vyhlásení súťaže nie je určené inak, súťažiaci sa môže stať výhercom v súťaži najviac 1 (slovom jeden) krát, a to počas celej doby konania konkrétnej súťaže (súťažiaci teda môže v súťaži získať najviac jednu výhru).

8. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

8.1 O výhre v súťaži bude výherca súťaže upovedomený najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní po skončení doby konania konkrétnej súťaže (pozri bod 2.2 týchto pravidiel), a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook/Instagram. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži môže byť aj výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie výhry a žiadosť o doplnenie údajov a skutočností nevyhnutných na odovzdanie, prevzatie a/alebo čerpanie výhry a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a/alebo čerpania. V prípade, ak výherca do 5 (slovom piatich) pracovných dní odo dňa uskutočnenia upovedomenia podľa prvej vety tohto bodu pravidiel spôsobom uvedeným v upovedomení nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry v súťaži a/alebo neposkytne všetky požadované údaje a skutočnosti, nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre v súťaži upovedomiť podľa prvej vety tohto bodu, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. V oboch prípadoch výhra prepadá v prospech organizátora.

8.2 Výherca môže byť uverejnený na Facebook stránke DIVINO, ktorá je umiestnená na adrese https://www.facebook.com/DivinoAgency/, Instagramovom účte https:// www.instagram.com/divino_agency/, ktorá je umiestnená na adrese alebo prípadne na ktoromkoľvek instagramovom a facebookovom účte spravovanom organizátorom, a to aj spolu s verejne dostupnými údajmi o Facebook profile/Instagram účte výhercu, s čím je súťažiaci v plnom rozsahu oboznámený a uskutočnením súťažného úkonu s tým vyjadruje bezvýhradný súhlas.

8.3 Výhra bude výhercovi odovzdaná (resp. odoslaná – v prípade výhry, ktorá bude výhercovi odovzdávaná poštou alebo iným poskytovateľom doručovacích služieb) do 30 kalendárnych dní od potvrdenia záujmu výhercu o prevzatie výhry a doplnenia všetkých požadovaných údajov a skutočností.

8.4 Odovzdanie výhry bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom (prednostne prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa doručovacích služieb, napr. kuriéra). Konečné rozhodnutie o spôsobe odovzdania výhry však prináleží organizátorovi.

8.5 V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať (napr. výherca uvedie nesprávnu adresu, odmietne výhru prevziať a pod. bez obmedzenia), nárok výhercu na získanie výhry v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

8.6 O naložení s výhrou, ktorú výherca neprevezme a/alebo nevyužije, ktorú sa výhercovi nepodarí odovzdať alebo ktorá nebude z akýchkoľvek iných dôvodov výhercovi odovzdaná, rozhodne podľa svojho uváženia s konečnou platnosťou organizátor.

8.7 Organizátor nezodpovedá za nemožnosť upovedomiť výhercu o výhre v súťaži, ktorá spočíva v akýchkoľvek dôvodoch na strane súťažiaceho a/alebo akejkoľvek tretej osoby.

8.8 Odovzdanie výhry môže byť podmienené preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu, ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie a/alebo čerpanie výhry a ďalšie skutočnosti, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora, výhercom súťaže.

9. Informácie o spracúvaní osobných údajov, poučenie o právach dotknutej osoby a súhlas so spracúvaním osobných údajov

9.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

Na účel realizácie súťaže, jej komunikácie, propagácie a vyhodnotenia (vrátanie zverejnenia súťažných úkonov podľa bodu 5.6 týchto pravidiel, zverejnenia výhercov podľa bodu 8.2 týchto pravidiel, kontaktovania výhercov a účelom dojednania podmienok odovzdania a prevzatia výhry, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, a odovzdania výhry) je potrebné spracúvanie osobných údajov súťažiacich v nevyhnutnom rozsahu.

V tejto súvislosti organizátor žiada o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý sa udeľuje uskutočnením súťažného úkonu, a vopred poskytuje informácie podľa ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (inde len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o právach dotknutej osoby.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je organizátor súťaže, ktorým je spoločnosť DIVINO s. r. o., so sídlom Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 492 542, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78258/B Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne – na emailovej adrese divino@divino.sk alebo písomne – poštou na adrese sídla organizátora.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovedná osoba nie je organizátorom učená.

Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia súťaže, jej komunikácia, propagácia a vyhodnotenie (vrátanie zverejnenia súťažných úkonov podľa bodu 5.6 týchto pravidiel, zverejnenia výhercu/výhercov podľa bodu 8.2 týchto pravidiel, kontaktovania výhercu/ výhercov za účelom dojednania podmienok odovzdania a prevzatia výhry, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, a odovzdania výhry).

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu:
Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb.

Organizátor je oprávnený osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť aj tretej osobe, a to za účelom zaslania, doručenia a/alebo odovzdania výhry výhercovi v súťaži.

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny:
Organizátor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácia o dobe uchovávania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu konania súťaže a dobu 3 (slovom troch) mesiacov po skončení doby konania súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov odoslaného a doručeného organizátorovi na emailovú adresu divino@divino.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich obmedzenie a/alebo vymazanie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie a/alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu.

Informácia o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby:
Právo na prístup k osobným údajom upravuje ustanovenie § 21 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o a) účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

(2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

(4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Informácia o práve na opravu osobných údajov:
Právo na opravu osobných údajov upravuje ustanovenie § 22 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácia o práve na vymazanie osobných údajov:
Právo na výmaz osobných údajov upravuje ustanovenie § 23 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2, d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j), d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo e) na uplatnenie právneho nároku.

Informácia o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje ustanovenie § 24 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

(3) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Informácia o práve namietať spracúvanie osobných údajov:
Právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje ustanovenie § 27 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

Informácia o práve na prenosnosť osobných údajov:
Právo na prenosnosť osobných údajov upravuje ustanovenie § 26 zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovne.

(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Informácia o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov odoslaného a doručeného organizátorovi na emailovú adresu divino@divino.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich obmedzenie a/alebo vymazanie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie a/ alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu.

Informácia o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov:
Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov je oprávnená podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 a súvisiacich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, náležitosti návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a samotné konanie o ochrane osobných údajov upravujú ustanovenia § 99 až 103 zákona o ochrane osobných údajov.

Informácia o type požiadavky:
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje a udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov; v takomto prípade sa však nebude môcť zapojiť do súťaže. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je v danom prípade požiadavkou, ktorá je potrebná na účel realizácie súťaže, jej komunikácie, propagácie a vyhodnotenia (vrátanie zverejnenia súťažných úkonov podľa bodu 5.6 týchto pravidiel, zverejnenia výhercov podľa bodu 8.2 týchto pravidiel, kontaktovania výhercov a účelom dojednania podmienok odovzdania a prevzatia výhry, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, a odovzdania výhry).

Dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov odoslaného a doručeného organizátorovi na emailovú adresu divino@divino.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži.

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov:
V zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Organizátor nezamýšľa používať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov.

9.2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uskutočnením súťažného úkonu každý udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu verejne dostupných údajov vo Facebook profile/Instagram účte jeho osoby. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel realizácie súťaže, jej komunikácie, propagácie a vyhodnotenia (vrátanie zverejnenia súťažných úkonov podľa bodu 5.6 týchto pravidiel, zverejnenia výhercov podľa bodu 8.2 týchto pravidiel, kontaktovania výhercov a účelom dojednania podmienok odovzdania a prevzatia výhry, a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, a odovzdania výhry). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu konania súťaže a dobu potrebnú v zmysle príslušných právnych predpisov o vedení a archivovaní účtovníctva. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov odoslaného a doručeného organizátorovi na emailovú adresu divino@divino.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich obmedzenie a/alebo vymazanie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie a/alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Vo vzťahu k svojim spracúvaným osobným údajom má dotknutá osoba práva ustanovené zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ustanoveniami § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov (o. i. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov). Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor je oprávnený osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť aj tretej osobe, a to za účelom zaslania, doručenia a/alebo odovzdania výhry výhercovi v súťaži. Rovnakým spôsobom (t.j. uskutočnením súťažného úkonu), v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje každý organizátorovi aj súhlas na spracúvanie a využívanie jeho údajov v rozsahu verejne dostupných údajov vo Facebook profile/Instagram účte jeho osoby, ktoré nemajú charakter osobných údajov. K údajom v rozsahu podľa predchádzajúcej vety a/alebo k údajom v rozsahu podľa prvej vety tohto bodu pravidiel môžu byť priradené a na účel a za podmienok podľa tohto bodu pravidiel spracúvané aj ďalšie údaje (vrátane osobných údajov), ktoré súťažiaci poskytne organizátorovi v rámci uplatňovania výhry v súťaži a/alebo odovzdávania alebo preberania výhry v súťaži a/alebo v súvislosti s nimi (napr. údaj o korešpondenčnej adrese pre doručenie výhry a pod.). Súhlas podľa tohto bodu pravidiel v sebe zahŕňa aj súhlas so zasielaním správ a informácií prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, a to na účel podľa tohto bodu pravidiel.

10. Autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a osobnostné práva

10.1 Ak má súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (inde len „dielo“ a „autorský zákon“), účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu udeľuje organizátorovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len „Licencia“). Organizátor je v zmysle udeľovanej Licencie oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie diela verejnosti, spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy podľa § 131, uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela a/alebo verejným prenosom diela. Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu udelenej Licencie udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo postúpiť Licenciu na tretiu osobu, s čím súťažiaci uskutočnením súťažného úkonu udeľuje svoj predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto súťažiaci súhlasí s tým, že udelením sublicencie ani postúpením Licencie na tretiu osobu, nevzniká súťažiacemu nárok na akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Organizátor je oprávnený dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu dielu (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto Licenciu využiť.

10.2 Ak má súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu umeleckého výkonu výkonného umelca a/alebo záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca v zmysle autorského zákona (ďalej len „záznam“), účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu udeľuje organizátorovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 97 ods. 3 autorského zákona (ďalej len „Súhlas“). Organizátor je v zmysle udeľovaného Súhlasu oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny záznamu, verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie záznamu verejnosti, spracovanie záznamu, spojenie záznamu s iným dielom, zaradenie záznamu do databázy podľa § 131, uvedenie záznamu na verejnosti verejným vystavením originálu záznamu alebo rozmnoženiny záznamu, verejným vykonaním záznamu a/alebo verejným prenosom záznamu. Súhlas sa udeľuje bezodplatne. Súhlas sa udeľuje ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu udeleného Súhlasu udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo postúpiť Súhlas na tretiu osobu, s čím súťažiaci uskutočnením súťažného úkonu udeľuje svoj predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto súťažiaci súhlasí s tým, že udelením sublicencie ani postúpením Súhlasu (licencie) na tretiu osobu, nevzniká súťažiacemu nárok na akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Organizátor je oprávnený záznam (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu záznamu (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný tento Súhlas (licenciu) využiť.

10.3 Ak má súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu zložky osobnostných práv a/alebo jej záznamu (napr. záznamu podobizne, prejavov osobnej povahy fyzickej osoby a pod.) v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (inde len „občiansky zákonník“), účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu udeľuje organizátorovi súhlas v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 občianskeho zákonníka na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia organizátora a v rozsahu totožnom s rozsahom Licencie a Súhlasu podľa bodov 10.1 a 10.2 týchto pravidiel. Organizátor nie je povinný súhlas podľa tohto bodu pravidiel využiť.

11. Všeobecné podmienky

11.1 Uskutočnením súťažného úkonu každý vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

11.2 Uskutočnením súťažného úkonu každý potvrdzuje, že týmto, ako ani jeho účasťou v súťaži, neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov a/alebo dokumentov upravujúcich používanie sociálnej siete Facebook/ Instagram. Každý týmto najmä potvrdzuje, že v plnom rozsahu disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje (resp. sa ich zaväzuje udeliť), najmä, avšak nielen, právami, súhlasmi a potvrdeniami podľa článku 9. a článku 10. týchto pravidiel (vrátane Licencie, Súhlasu a súhlasu podľa bodu 10.3 týchto pravidiel), a že ich udelením nie sú porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov a/alebo dokumentov upravujúcich používanie sociálnej siete Facebook/Instagram. Každý týmto ďalej potvrdzuje, že použitím súťažného úkonu a/alebo akejkoľvek jeho zložky a/alebo časti spôsobom a za podmienok podľa týchto pravidiel nedôjde k porušeniu práv ani oprávnených záujmov akejkoľvek tretej osoby ani ustanovení právnych predpisov a/alebo dokumentov upravujúcich používanie sociálnej siete Facebook/ Instagram. Uskutočnením súťažného úkonu účastník súťaže ďalej potvrdzuje, že v prípade, ak má ním uskutočnený súťažný úkon a/alebo akákoľvek jeho zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu diela v zmysle autorského zákona a/alebo povahu iného výkonu, prejavu, záznamu a/alebo výsledku chráneného autorským zákonom (napr. umeleckého výkonu a/alebo záznamu umeleckého výkonu) a/alebo iným právnym predpisom (napr. zložky osobnostných práv chránenej občianskym zákonníkom, osobného údaja chráneného zákonom o ochrane osobných údajov atď.), práva ku ktorému vlastní a/alebo vykonáva iná osoba než účastník súťaže, účastník súťaže s touto osobou vysporiadal a v tejto súvislosti disponuje súhlasom danej osoby a právami v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých práv, súhlasov a potvrdení v zmysle týchto pravidiel (vrátane Licencie, Súhlasu a súhlasu podľa bodu 10.3 týchto pravidiel). Ak má táto osoba menej ako 18 rokov alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z iného dôvodu, účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu zároveň potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom rozsahu. Každý, kto uskutočnil súťažný úkon, má plnú zodpovednosť voči organizátorovi, ako aj voči tretím osobám, v súvislosti so svojou účasťou v súťaži, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel (vrátane Licencie, Súhlasu a súhlasu podľa bodu 10.3 týchto pravidiel) vrátane nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov a ďalších právnych predpisov. Uskutočnením súťažného úkonu každý potvrdzuje, že použitím súťažného úkonu a/alebo akejkoľvek jeho zložky a/alebo časti a/alebo ďalších skutočností podľa týchto pravidiel nebudú dotknuté žiadne práva tretích osôb, napr. autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, osobnostné práva, práva na ochranu súkromia a/alebo osobných údajov, práva majiteľov vecí, ochranných známok atď. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace so svojou účasťou v súťaži a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel musí účastník súťaže získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak ktokoľvek svojím konaním alebo nekonaním v rámci súťaže a/ alebo v súvislosti s ňou poruší práva organizátora a/alebo akejkoľvek tretej osoby, najmä, avšak nielen, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, osobnostné práva, práva na ochranu súkromia a/alebo osobných údajov, práva majiteľov vecí a pod., je za takéto porušenie plne zodpovedný. Ak sa potvrdenie podľa tohto bodu pravidiel ukáže ako čo i len čiastočne nesprávne, neúplne alebo nepravdivé a organizátorovi, a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, ten, kto uskutočnil súťažný úkon, sa ju zaväzuje v plnom rozsahu na vlastné náklady nahradiť.

11.3 Za riadnosť, správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých v rámci zapojenia sa do súťaže, účasti v súťaži a/alebo uplatňovania výhry v súťaži poskytnutých údajov a za oprávnenie na dispozíciu s nimi v rozsahu a za podmienok podľa týchto pravidiel zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci. Súťažiaci sa ako dotknutá osoba zaväzuje poskytnúť len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

11.4 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä, avšak nielen, problémy pri prevádzke Facebook/Instagram, problémy na strane telefónnych operátorov, poštových alebo iných prepravcov alebo iných subjektov.

11.5 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne vznikli a/ alebo vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá ani za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdávania výhry. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať.

11.6 Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

11.7 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom organizátor nie je v takomto prípade povinný poskytnúť žiadne odškodnenie (napr. náhradu škody a pod.). V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k úplným pravidlám súťaže, ktorý bude zverejnený na webe spoločnosti DIVINO www.divino.sk. Účinnosť zmien nastáva okamihom zverejnenia dodatku podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

11.8 Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v súťažiach môžu podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

11.9 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so sociálnou sieťou (službou) Facebook ani so spoločnosťou Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook, Inc. ani s ich pridruženými subjektami) disponujúcou právami k sociálnej sieti (službe) Facebook. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Facebook nie je zodpovedná za organizáciu ani realizáciu súťaže.

11.10 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so sociálnou sieťou (službou) Instagram ani so spoločnosťou Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook, Inc. ani s ich pridruženými subjektami) disponujúcou právami k sociálnej sieti (službe) Instagram. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Facebook nie je zodpovedná za organizáciu ani realizáciu súťaže.

11.11 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo akýchkoľvek ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže, platí znenie úplných pravidiel súťaže. Znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

11.12 Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže v elektronickej forme k dispozícii na webovej stránke DIVINO – www.divino.sk

V Bratislave, dňa 1.1.2022